Produkt dnia
Naszyjnik srebrny WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ
Naszyjnik srebrny WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ
50,00 zł 45,00 zł 40,65 zł 36,59 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obsługiwane płatności
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania
indywidulanego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy
prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres
strony internetowej:
www.federacja-konsumentow.org.pl
 
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych
instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego
www.konsument.gov.pl
 
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
pozasądowego rozwiązania sporu:
 

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między

Konsumentem a Sklepem w celu rozwiązania sporu lub przedstawienie stronom

propozycji rozwiązania sporu,

 

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy

wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 
5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy:
www.wiih.com.pl.
 
6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów
polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 
7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy
do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu
rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie
pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów
zawieranych z konsumentami.
 
8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 
9. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i
sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
​sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
 
10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -
obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep www.zakladzlotniczykornowo.pl
wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl