Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania
indywidulanego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy
prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres
strony internetowej:
www.federacja-konsumentow.org.pl
 
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych
instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego
www.konsument.gov.pl
 
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
pozasądowego rozwiązania sporu:
 

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między

Konsumentem a Sklepem w celu rozwiązania sporu lub przedstawienie stronom

propozycji rozwiązania sporu,

 

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy

wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 
5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy:
www.wiih.com.pl.
 
6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów
polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 
7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy
do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu
rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie
pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów
zawieranych z konsumentami.
 
8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 
9. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i
sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
​sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
 
10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -
obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep www.zakladzlotniczykornowo.pl
wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl