Regulamin bonów podarunkowych

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

Wydawcą Bonów podarunkowych jest Janusz Grudniewski, Roman Rogoziński wspólnicy spółki cywilnej Zakład Złotniczy, ul. Plac Zwycięstwa 6, Koronowo 86-010, NIP spółki cywilnej: 5540091747. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

a) Bon podarunkowy - to elektroniczny lub materialny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez sklep www.zakladzlotniczykoronowo.pl. Bon podarunkowy zawiera kwotę wyrażoną w PLN (50 zł, 150 zł, 200 zł, 299 zł, 399 zł, 500 zł)

b) Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która zakupiła Bon podarunkowy w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl. ;

c) Użytkownik - każdorazowy posiadacz Bonu podarunkowego

d) Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl. ;


e) Karta Materialna –utrwalona na nośniku materialnym, umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym bądź stacjonarnym

f) Karta Cyfrowa – Bon podarunkowy utrwalony w postaci cyfrowej (kod numeryczny), umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym;

g) Regulamin - to niniejszy regulamin Bonów podarunkowych Zakładu Złotniczego

 

1 Warunki ogólne

1. Bon podarunkowy może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl bądź w sklepie stacjonarnym Zakład Złotniczy, ul. Plac Zwycięstwa 6, Koronowo 86-010

2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu podarunkowego .

2 Bon podarunkowy

1. Bon podarunkowy jest wydawany w nominale (PLN): od 50,00 do 500,00 zł ( np. 150 zł, 200 zł, 299 zł, 399 zł, 500 zł)

2. Bon podarunkowy jest ważny 12 miesięcy od dnia dokonania zakupu. Aktywacja Bonu podarunkowego następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.

3. W ofercie dostępne są Bony podarunkowe w następujących formach:
a) Bon podarunkowy w formie materialnej - wysyłany do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy, bądź nabywany w sklepie stacjonarnym

b) Bon podarunkowy w formie elektronicznej – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.


3 Zakup Bonów podarunkowych

1. Zakup Bonów podarunkowych następuje po cenie nominalnej.

2. Zakup Bonów podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

4 Realizacja Bonów podarunkowych
1. Bon podarunkowy może zostać wymieniony na dowolny towar oferowany przez Sklep www.zakladzlotniczykoronowo.pl bądź sklep stacjonarny.
2. Bon podarunkowy stanowi pełnowartościową formę płatności.

3. W celu realizacji Bonu podarunkowego w sklepie internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Bonu podarunkowego. Podczas zakupu stacjonarnego należy okazać Bon podarunkowy Sprzedawcy.

4. Bonem podarunkowym nie można płacić za inny Bon Podarunkowy.

5. Przy realizacji Bonu podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Bonu podarunkowego.

6. Bon podarunkowy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu Bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu podarunkowego.

8. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Bonem podarunkowym tylko jeden raz.

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w następujących przypadkach:

a) Upływu terminu ważności Bonu podarunkowego (12 miesięcy po aktywacji).

b) Brak środków na Bonie podarunkowym

c) Brak technicznej możliwości realizacji Bonu podarunkowego np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Bonu podarunkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Bonie podarunkowym, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

10. Bez względu na wartość nominalną Bonu podarunkowego, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednego Bonu podarunkowego.

5 Rozliczenia Bonów podarunkowych

1. Nabywca w chwili wydania Bonu podarunkowego otrzymuje od Wydawcy:
a) Potwierdzenie nabycia Bonu podarunkowego (Potwierdzenie Sprzedaży, paragon bądź faktura VAT w wersji elektronicznej) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.
b) Informację e-mailową o dokonanym zakupie Bonu podarunkowego potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Bonu podarunkowego
2. W momencie dokonania sprzedaży w sklepie stacjonarnym, Nabywca otrzymuje paragon z kasy fiskalnej oraz Bon podarunkowy w formie materialnej.
3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl

6 Zwrot Towarów
1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Bonu podarunkowego w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Bon podarunkowy nie został wykorzystany, a środki pieniężna zawarte na Bonie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Bonu Podarunkowego w żadnej innej formie nie przysługuje.
2. W przypadku zwrotu Bonu podarunkowego , który został wydany:

a) w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres:

Zakład Złotniczy
ul. Plac Zwycięstwa 6
Koronowo 86-010
b) w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl Zwrot płatności nastąpi, przelewem na podany rachunek bankowy.

3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.zakladzlotniczykoronowo.pl przy użyciu Bonu podarunkowego Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Bonu podarunkowego.
4. Z uwagi na fakt, że w przypadku Karty Cyfrowej przedmiotem umowy są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy musi zostać poprzedzone zgodą Nabywcy. W przypadku udzielenia przez Nabywcę zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o Bon podarunkowy (tj. udostępnienia kodu numerycznego) przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, Nabywca utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy.
5. W przypadku nabycia Bonu podarunkowego zakupionego stacjonarnie nie podlega on zwrotowi.
6. Produkty nabyte w sklepie stacjonarnym z wykorzystaniem bonu podarunkowego nie podlegają zwrotowi.

 

7 Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Bon podarunkowy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Bon podarunkowy stanowi elektroniczną formę bonu towarowego.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.zakladzlotniczykoronowo.pl Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.zakladzlotniczykoronowo.pl

8 Nota o prawach autorskich do regulaminu sprzedaży

1.Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl