Produkt dnia
Naszyjnik srebrny z trzema elementami
Naszyjnik srebrny z trzema elementami
84,00 zł 68,29 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obsługiwane płatności
Regulamin do 25 maja 2018 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drodzy Klienci,
Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dnia 25 maja 2018 r. 
unijnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zmianie 
ulegnie Regulamin naszego sklepu www.zakladzlotniczykoronowo.pl
Nowy Regulamin będzie dostępny pod adresem 
https://zakladzlotniczykoronowo.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/23

Pozdrawiamy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.zakladzlotniczykoronowo.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego umożliwiającego zakup na stronie sklepu pod nazwą: sklepzlotniczykoronowo.pl biżuterii złotej i srebrnej oraz zegarków.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie sklepu, można też go pobrać tutaj(pdf).
 4. Sklep internetowy [dalej „Sklep”], dostępny pod adresem internetowym www.zakladzlotniczykoronowo.pl  prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński  Spółka Cywilna z siedzibą w Koronowie (86-010), Plac Zwycięstwa 6 , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej : 5540091747, REGON spółki cywilnej: 090530966, tj. Janusza Grudniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski wspólnik spółki cywilnej, adres miejsca prowadzenia działalności: Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP  9670032343   REGON 340674399, Romana Rogozińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski wspólnik spółki cywilnej, adres miejsca prowadzenia działalności: Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9670032314    REGON 340674494.
 5. Zamówienia w sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 8. Wszystkie dostępne w Sklepie produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe.
 9. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm. ).
 10. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że właściciel Sklepu wyrazi na to pisemną zgodę. 
 11. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą  i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 12. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiająca porozumiewanie się na odległość.

 

§ 2.  Dane kontaktowe

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w naszym

Sklepie internetowym Klient może kontaktować się w następujący sposób:

cennika właściwego operatora);

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku i od 9 do 13 w soboty.

 • Nr konta bankowego: 71814400052001000524870001

 

§ 3. Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • czas dostawy – czas, w jakim przewoźnik dostarczy towar do kupującego;
 • czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez kupującego;
 • dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • dostawa –  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu;
 • dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;
 • formularz rejestracji -  formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 • formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;
 • klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
 • konto -  Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością;
 • koszyk –  lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na 
  podstawie wyborów Kupującego.
 • kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • miejsce wydania rzeczy –  adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w 
  zamówieniu przez Kupującego.
 • moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • platforma ODR - interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • rejestracja -  jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 • sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakladzlotniczykoronowo.pl, za  pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;
 • treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • umowa zawarta na odległość  – umowę zawartą z konsumentem w ramach 
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
 • wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 
  a)  nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
  b)  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 
  c)  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy 
  zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
  przeznaczenia;
  d)  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 
  e)  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 
  f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy;
 • wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub oporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 • zamówienie –  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane  Kupującego,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

 

§ 4. Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk on-line): możliwość zamówienia bez konieczności zakładania konta użytkownika możliwość zamówienia z możliwością założenia konta użytkownika e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza Kupujący, do momentu potwierdzenia przyciskiem „Zamawiam i płacę”, ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych, kierując się wyświetlanymi komunikatami.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty e-mail, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 9 do 13.
 5. Ze względu na konieczność potwierdzania zamówienia, prosimy o prawidłowe podanie adresu e-mail oraz nr telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówień. 
 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta. 
 7. W celu złożenia zamówienia on-line Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:         

a)  dodanie do koszyka produktu;       

b)  wybór rodzaju dostawy;  

c)  wybór rodzaju płatności;  

d)  wybór miejsca wydania rzeczy.

8. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku ukrytego pod przyciskiem „Zamawiam i płacę”.

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

opisu przedmiotu Zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy,

sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

wybranej metody i terminu płatności,

wybranego sposobu dostawy,

danych kontaktowych Klienta,

regulaminu,

pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

danych do faktury.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

14. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mailem zostaje zawarta umowa sprzedaży.

15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.

16. Klient może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

17. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, przesłanie Kupującemu   wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. 

19. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu przez kupującego ceny sprzedaży towaru. 
 2. Realizacja zamówienia konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie. 
 3. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie sklepu.
 4. Przesyłka do Kupującegodociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 09:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego. 
 5. Zamówione produkty będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką, sprawdzając to na stronie internetowej Poczty Polskiej. Klient każdorazowo po wysyłaniu paczki dostaje powiadomienie na e-maila z podaniem numeru listu przewozowego i linku do przewoźnika.
 8. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 9. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§ 6.  Koszty dostawy

 • Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka polecona priorytetowa lub ekonomiczna oraz paczka24.

 

 1. Odbiór osobisty to najłatwiejszy sposób odbioru zamówionych towarów - zapraszamy do siedziby firmy pod adres: Plac Zwycięstwa 6, 86-010 Koronowo. Godziny pracy punktu znajdziesz w zakładce Kontakt. Przy odbiorze osobistym nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 2. Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy – w podsumowaniu. Poniżej znajduje się link do listy standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia – link.

§ 7.  Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności:

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z   iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - płatności internetowe;
 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • płatność za pobraniem;
 • płatność przelewem z konta

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

  

      § 8. Wysyłka i dostawa towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

 

 • Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Sklep są dostępne tutaj i tutaj.

2. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

3. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

 

§ 9. Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu ,GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 2.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android;

b) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) włączona obsługa plików cookies,

 

§ 10. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych  
  wykorzystywanych w celu realizacji zamówień  przez  sklep  zostały  opisane  w  Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:  Polityka prywatności.

 

§ 11. Reklamacje

 

 1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia). 
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 
 3. W przypadku umowy z konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
 4. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę, konsument zaznaczając w formularzu opcję „Rękojmia” może:
  1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:
 • wymiany towaru na nowy,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego),
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub 
w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy lub na adres e-mail: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza(formularz reklamacyjny PDF).

12. Należy opisać wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon.

13. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar. 

14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).


   § 12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

       1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
       roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
       rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
       ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
       następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 
      2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania
      indywidulanego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy
      prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do
      której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres
      strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl
 
      3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
      transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych
      instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego
      www.konsument.gov.pl
 
      4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
      pozasądowego rozwiązania sporu:
 

      a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

       wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między

       Konsumentem a Sklepem w celu rozwiązania sporu lub przedstawienie stronom

       propozycji rozwiązania sporu,

 

       b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy

       wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

       wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 
        5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy:
        www.wiih.com.pl.
 
       6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów
       polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej
       Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
       www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 
      7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy
      do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu
      rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie
      pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
      konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów
      zawieranych z konsumentami.
 
      8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
      konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
      Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
      rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
      dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 
      9. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i
      sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i
      przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
    sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
      w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
       Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
 
      10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
      roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -
      obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep www.zakladzlotniczykornowo.pl
      wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11,13. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta,  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy:

 • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, wzór formularzaPDF 
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 14. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
 3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi Kupującego umieszczając  zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2016 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl