Regulamin od 4 listopada 2021 roku

 Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński

   Spółka Cywilna

Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6

        Koronowo 1 listopada 2021 roku

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.zakladzlotniczykoronowo.pl

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez wspólników prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą:

 

Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński Spółka Cywilna

z siedzibą w Koronowie (86-010), Plac Zwycięstwa 6 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej: 5540091747.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego pod nazwą: www.zakladzlotniczykoronowo.pl, zwanym dalej Sklepem, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 2. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu umożliwiającego zakup biżuterii złotej, srebrnej, zegarków oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.zakladzlotniczykoronowo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Treść Regulaminu można też pobrać tutaj (pdf). 

 

 • 2. DANE KONTAKTOWE
 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Kupujący może kontaktować się w następujący sposób:
 • adres sprzedawcy: Koronowo, Pl. Zwycięstwa 6
 • adres strony internetowej: www.zakladzlotniczykoronowo.pl
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl
 • nr telefonu +48 505596499 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora); Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku i od godziny 9 do 13 w soboty.
 • nr konta bankowego: 71814400052001000524870001

 

 • 3. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;
 • klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością;
 • przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • kupujący – Konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jak i Klient;
 • sprzedawcausługodawca - wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński Spółka Cywilna z siedzibą w Koronowie (86-010), Plac Zwycięstwa 6;
 • umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 • usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.).

 

 • 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
 • udostępnianiu informacji zawierającej indywidualne żądanie Usługobiorcy, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę;
 • umożliwieniu Stronom komunikowania się, np. składanie reklamacji;
 • sprzedaży produktów, w tym składanie zamówień, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji zamówienia.
 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Umowa o świadczenie usługi:
  1. polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu,
  2. polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,  
  3. polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcy złożenie zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 1.   Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych  

     oznaczonych jako obowiązkowe.  

 1.   W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Sklep po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego

terminu może rozwiązań umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu  

wypowiedzenia.  

 1.   Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze  

skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.         

 1.  Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
 1. Usługobiorca może zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
 • telefonicznie: +48 505596499 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku i od godziny 9 do 13 w soboty
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl
 1. zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
 • informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
 • żądania Usługobiorcy;
 • danych kontaktowych

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

 1. rozpatrzenie uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,
 2. rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu,

 

 • 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU - WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer z dostępem do internetu
 • przeglądarką internetową typu, GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 2.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android
 • wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 1.   Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, formularzy, logotypów (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych towarów na stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 • 6. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta.
 2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty e-mail, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 9 do 13.
 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk on-line):
 • możliwość zamówienia bez konieczności zakładania konta użytkownika
 • możliwość zamówienia z możliwością założenia konta użytkownika
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 1.   W celu złożenia zamówienia on-line Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodać do koszyka produkt;
  2. wybrać rodzaju dostawy;
  3. wybrać rodzaju płatności;
  4. wybrać miejsce wydania rzeczy.
 1.   W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza Kupujący, do momentu

potwierdzenia przyciskiem „Zamawiam i płacę”, ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych, kierując się wyświetlanymi komunikatami.

 1.    Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
   • opisu przedmiotu Zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy,
   • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   • wybranej metody i terminu płatności,
   • wybranego sposobu dostawy,
   • danych kontaktowych Kupującego (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, telefon, e-mail,
   • Regulaminu,
   • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem,
   • danych do faktury.
 1.   W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz

potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 1.   Kupujący składający zamówienia przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w

celu złożenia zamówienia powinni:

 • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej nazwę wybranego produktu i jego ilość,
 • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
 • podać dane potrzebne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.
 1. Każdorazowo podczas składania przez zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje

Kupującego o cenie łącznej wybranych produktów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 1.  Po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
 1.  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Kupujący zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 1.  Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Kupujący w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru, kolor oraz jego ilość, spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 1.  Po otrzymaniu od Kupującego drogą elektroniczną powyższej wiadomości Sprzedawca przesyła mu zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Kupujący miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Kupujący, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Kupujący może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 1. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zamówienie Kupującego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 1.   Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia

                Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie    

                wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 1.  Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mailem zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 1.  Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej,

              paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 1.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 1.  W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Sklepem a Kupującym korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne niejasności.
 1.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje

poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 1.  Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 • 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny sprzedaży produktu. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. Realizacja zamówienia konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który wybrał płatność za pobraniem następuje niezwłocznie.
 3. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-14 dni roboczych. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie Sklepu.
 4. Przesyłka do Kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 09:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane do dwóch dni roboczych.
 5. Zamówione produkty będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej ul. Dworcowa 1, 86-010 Koronowo, Kuriera InPost.
 6. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Sklep są dostępne na stronach: http://www.poczta-polska.pl; ; https://inpost.pl/.
 7. Zamówienie dostarczane jest jako Pocztex48, przesyłka kurierska InPost.
 8. Odbiór osobisty to najłatwiejszy sposób odbioru zamówionych produktów - zapraszamy do siedziby firmy pod adresem: Plac Zwycięstwa 6, 86-010 Koronowo. Godziny pracy punktu znajdziesz w zakładce Kontakt. Przy odbiorze osobistym nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.
 9. Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy – w podsumowaniu. Poniżej znajduje się link do listy standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia – link.
 10. Kupujący każdorazowo po wysyłaniu paczki dostaje powiadomienie na e-maila z podaniem numeru listu przewozowego i linku do przewoźnika.
 11. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument: paragon fiskalny lub faktura VAT.
 13. Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Kupujący ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
 14. Prosimy Kupujących, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.
 15. Dostawa zmówionych produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia są realizowane na terytorium państw Unii. Koszty dostawy są określone na stronie sklepu oraz indywidualnie w zamówieniu.

 

 • 8. PŁATNOŚCI
 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 2. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, są to:
   • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
   • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – płatności internetowe;
   • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A.
   • płatność gotówką za pobraniem;
   • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
   • płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu
 • 9. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE
 1. Administratorem danych osobowych Kupujących/Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 5. Państwa wszelkie dane podlegają ochronie dzięki zastosowaniu Certyfikatu wierzytelności strony SSL. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
 6. Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 7. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.
 8. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

 

  1. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  2. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
 1.   Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności (pdf) opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 • 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
 1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia).
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta jest wyłączona.
 4. W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
 5. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę, konsument zaznaczając w formularzu opcję „Rękojmia” może:
  1. odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:
   1. wymiany towaru na nowy,
   2. naprawy towaru,
   3. obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego),
   4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 1. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.
 2. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 3. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 5. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 7. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy lub na adres e-mail: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza-(formularz reklamacyjny PDF).
 8. Należy opisać wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon.
 9. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Kupującego (np. e-mail albo list polecony).

 

 • 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl,
   • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
   • szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi    adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php            http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

 • 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11,13.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta,
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Konsument, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy:

przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, wzór formularza PDF

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta

 na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 • Konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
 3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi Kupującego umieszczając zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl