Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński

Spółka Cywilna

Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6


Koronowo 25 maj 2018 roku

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
 2. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Sklepu oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski i Roman Rogoziński Spółka Cywilna z siedzibą w Koronowie (86-010), Plac Zwycięstwa 6 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej: 5540091747, REGON spółki cywilnej: 090530966, tj.

Janusz Grudniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski wspólnik spółki cywilnej, adres miejsca prowadzenia działalności: Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP  9670032343 REGON 340674399,

Roman Rogoziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Złotniczy Janusz Grudniewski wspólnik spółki cywilnej, adres miejsca prowadzenia działalności: Koronowo (86-010), Plac Zwycięstwa 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9670032314    REGON 340674494,

adres poczty elektronicznej: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 535032551 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Sklepu Internetowego www.zakladzlotniczykoronowo.pl. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, wówczas prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.

 

§ 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - zwane dalej „RODO”.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

§ 3. CEL, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

 

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:
 • do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Sklep;
 • do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Klientowi;
 • zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawca w ramach rozwiązywania przekazanych problemów i optymalizacji oferowanych usług;
 • umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Sklepem umów;
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
 • rachunkowych;
 1. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
 2. Niezależnie od powyższych punktów, Sklep może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, tzw. dane eksploatacyjne), tj:
  1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§ 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców i Kupujących Sklepu mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   • przewoźnikom, kurierom -  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu
   • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą -  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego.
   • dostawcom usług informatycznych, technicznych, w szczególności dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania komputerowego i udzielania pomocy technicznej Administratorowi - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych

 

 • dostawcom usług księgowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

 

 1. Administrator korzystając z usług podmiotów zewnętrznych dochowuje najwyższej staranności, aby podmioty te zapewniały najwyższe gwarancje stosowania środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO.

 

§ 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

 

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem Sklepu. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
 2. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies - poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.
 3. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

 

§ 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 

   • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia,

 

 • prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Sklep przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii,

 

  • prawo do sprostowania – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Sklep o zmianie swoich danych, o sprostowanie błędnych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane  w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie,
  • prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

 

§ 7. COOKIES W SKLEPIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Pliki cookies według czasu, na jaki są umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
 • sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe - są to pliki pozostające na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu do preferencji Usługobiorcy  oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
 • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony Sklepu;
 • badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 1. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
 2. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy.
 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Polityka prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu Sklepu.
 2. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@zakladzlotniczykoronowo.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl